Intervju med Adelsteen Normann
INTERVJU MED ADELSTEEN NORMANNVERDENS GANG 9.JUNI 1918 - INTERVJU MED ADELSTEEN NORMANN


Av Jan Dagfinn Monssen


Fra 1887 var Adelsteen Normann med familie bosatt i Berlin. Han var mot slutten av sitt liv plaget av astma. Av helsemessige grunner anbefalte legen han å bosette seg i Norge etter det årlige sommeroppholdet i 1917. Vinteren 1917/18 ble derfor tilbrakt på Østlandet. Han bodde 3 måneder på Lillehammer turisthotell og deretter på Fefor i Nord - Fron kommune.


I anledning Normanns 70 - årsdag den 1.mai 1918 holdt Blomqvist Kunsthandel i Oslo en separatutstilling hvor det ble vist mange vinterbilder fra hans siste leveår. Normann ble også intervjuet av Verdens Gang og intervjuet gjengis her i sin helhet.o0oFRA FJORD TIL FJELD


Hvem kunde vel ha ventet at Adelsteen Normann i sit 70. aar skulde begynde at male snebilder oppe fra Lillehammerkanten?


Ja, Normann har allerede for en maaned siden fyldt sine 70 aar. Hadde han ikke sagt det selv, vilde jeg neppe ha dristet mig til at tro det.


Men som sagt, vestlandsfjordene er forlatt. Den utstillingen han nu har aapnet hos Blomqvist kan vel vanskelig tydes som noget andet.


- For alvor? tillot jeg mig at spørre.


- Nei, det er det nok ikke. Det var rent ved et tilfælde at jeg i vinter kom til at male fra fjeldet. Jeg laa paa Lillehammer. Selvfølgelig maatte jeg male. Og saa blev da disse billederne til.
- Men om sommeren hører De nu som før hjemme paa Vestlandet?


- Ja, noget andet kunde jeg ikke tænke mig. Jeg var en av de første som bygget paa Balestrand. Jeg har været der siden 70 - aarene. Første gangen jeg var der, var det nuværende Kvikne hotel bare et litet sted som kunde huse en 4, 5 mennesker. Det var bare malere som bodde der. Ja, det er igrunden malerne som har gjort Balestrand til det turistcentrum det er.


- Det er fra Nærøfjord De særlig maler?


- Ja. Da Askevold fik se det første billedet mit, sa han: "Det er ikke sandt! Det findes ikke et fjeld som staar saa lyst mot luften." Men senere opdaget han at jeg hadde ret.


Mange vil ikke tro paa den blaa luften. Men jeg forsikrer Dem: luften i Italien er ikke saa blaa som den viser sig i Nærøfjorden.


- De har jo ogsaa stilt ut paa salongen i Paris?


- Ja, det var i 72 og 73. Første gangen saa jeg alle disse menneskene som gik omkring og var langt mere optat av hverandre end de utstilte billederne. Da sa jeg til mig selv at her gjaldt det at male et billede som kunde dræpe alle disse hattene.


Jeg stilte ut aaret efter ogsaa. Paa vernissage - dagen saa jeg folk stod samlet ivrig diskuterende foran et billede. Jeg gik dit bort, jeg ogsaa. Det var billedet mit fra Nærøfjorden som vakte slik opmerksomhet. Jeg opnaadde "mention" dengangen.


- Men bedst kjendt er De vel i Tyskland?


- Jeg kom til Düsseldorf i 1868. Der bodde jeg i 20 aar. Da jeg reiste derfra, var jeg i tvil om jeg skulde slaa mig ned i  Berlin eller Paris. Jeg valgte Berlin.


- Kan det være mulig?


- Ja, jeg følte mig mindre fremmed der end i Paris.Kan det interessere Dem at høre at jeg engang har gjort Munch en tjeneste?


-  Selvfølgelig.


- Jeg antar det var en av de første gangene Munch stilte ut. Jeg blev aldeles grepet av hans kunst. Jeg var medlem av Verein Berliner Künstler, og straks jeg kom tilbake til Berlin igjen, fremholdt jeg at den manden maatte vi faa hit ned.


Da som nu var det strid mellem de gamle og de unge. Jeg hørte jo til de unge dengang.  Men de gamle tænkte at nu skal vi faa en leilighet til at faa has paa dem.


Saa kom Munch, og et vældig røre vakte utstillingen hans. De gamle fik sat igjennem at den skulde lukkes. Men et saadant slag var jo netop egnet til at gjøre Munch kjendt. Kritiken tok hans parti, han fik tilbud baade fra den ene og den anden om at stille ut.


Kampen var begyndt, den utviklet sig, førte til at vi fik "Secessionen". Vi syntes det var for galt at utstillingskomiteen skulde bestaa bare av daarlige malere. Vi prøvet først at faa egen utstillingssal med selvstændig styre. Men det blev negtet os. Da brøt vi ut. I almindelighet har Max Liebermann faat æren av at "Secessionen" kom i stand. Men det er ikke tilfældet.


- Hvem har da æren av den?


- Det er igrunden jeg. Sammen med maleren Max Uth indbød jeg først fire, saa otte kunstnere, først ved den tredje indbydelsen kom Liebermann med.


- Og nu skal De igjen til Balestrand?


- Ja. Roserne venter paa mig. Jeg er oppe hver dag klokken 6 og pynter dem. Først klokken 9 begynder jeg at male, slutter den 70 - aarige.


Vandreren


(Publisert 17.desember 2015)

Lillehammer

"Vinterlandskap med åpen elv"

Foto: Gwpa